Counselling คือ และคำถามที่พบบ่อย 

Counselling คือ สามารถนิยามง่ายๆว่าเป็นการให้คำแนะนำ และการสนับสนุนที่มอบให้กับบุคคลหรือคู่รักเพื่อช่วยให้พวกเขาเผชิญและเอาชนะปัญหาและความท้าทายหรือทำการตัดสินใจที่สำคัญ ในภาษาไทยสำหรับ การให้คำปรึกษานั้น ยังไม่เป็นที่คุนเคยสำหรับคนไทยมากนัก ดังนั้นหลายคนมักจะใช้คำค้นหา การให้คำปรึกษา คือ  เมื่อต้อง การรับคำปรึกษา

ที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการให้คำปรึกษาหรือจิตวิทยาการปรึกษา และ สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว การให้คำปรึกษาจะเป็นความลับและไม่เป็นการตัดสิน และสามารถให้ผู้คนมีโอกาสได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทั้งตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ละคนสามารถวางแผนและตกลงผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป้าหมายสำหรับการให้คำปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษาของพวกเขาได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Counselling คือ 

หากคุณไม่แน่ใจว่า การให้คำปรึกษา คือ อะไร สิ่งที่ดีที่สุดหลังจากอ่านคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง คือ จองคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี กับนักบำบัดชาวไทยของเราที่มากประสบการณ์ และให้คำปรึกษาได้ทั้ง 2 ภาษา  ซึ่งการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเป็นการส่วนตัวและเป็นความลับอย่างสมบูรณ์

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยากับผู้รับบริการ โดยอาศัยการสนทนาถึงปัญหาที่ผู้รับบริการกำลังเผชิญอยู่ เป้าหมายหลักคือการช่วยให้ผู้รับบริการ ค้นหาวิธีและขั้นตอนการรับมือกับปัญหาของตนอย่างเหมาะสม 

การรับคำปรึกษาจะช่วยให้บุคคลนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง ตั้งแต่กระบวนการคิด ความรู้สึก พฤติกรรม รวมไปถึงภาวะต่างๆ (อาทิ ซึมเศร้า วิตกกังวล การกินไม่ปกติ) ซึ่งความเข้าใจนี้จะนำไปสู่การเรียนรู้วิธีจัดการและรับมือที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

การพูดคุยสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การยอมรับนับถือตนเอง

การเลิกพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

การแสดงออกทางอารมณ์ และการควบคุมความความรู้สึก

การพาตัวเองออกจากความเครียด ความกังวล หรืออารมณ์เชิงลบอื่นๆ

การสังเกตุเห็นรูปแบบความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลของตนเอง 

การเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและการตัดสินใจที่ดีขึ้น 

การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงรวมถึงเป้าหมายในชีวิต

การปรึกษาอาจจะมีระยะเวลาสั้น ยาว หลายสัปดาห์ หรือ หลายเดือน 

แตกต่างกันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าต้องการอะไรจากการปรึกษา หากเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานมากขึ้น การปรึกษาจะเสร็จสิ้นเมื่อผู้รับบริการการปรึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ อัตราค่าบริการ

นักจิตวิทยาแต่ละคุณมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันและสัมพันธภาพในการปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการปรึกษา คุณสามารถนัดหมายกับเราสำหรับรับบริการปรึกษาเบื้องต้น 15 นาที เพื่อถามคำถามและคุยเรื่องที่ต้องการปรึกษาก่อนตกลงรับบริการกับ นักบัดบำ ของเรา

ปัจจุบันนี้ ทุกคนล้วนเผชิญหลายสิ่งที่สร้างความรู้สึกลบในชีวิตประจำวัน การขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาจึงเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นเรื่องปกติที่ทำได้

บริการของเราดำเนินการตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากคุณ เราคำนึงถึงการเก็บรักษาความลับและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่จำเป็นต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับทราบและยินยอมให้เข้ารับคำปรึกษาจากผู้ปกครอง 

สามารถทำควบคู่กันได้ สำคัญที่ความสม่ำเสมอ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง

แต่ละบุคคลมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และการรับคำปรึกษาจำเป็นต้องเกิดจากความยินยอมของผู้เข้ารับบริการ  คุณสามารถลองบริการรับปรึกษาเบื้องต้นฟรี 15 นาทีกับผู้คำให้ปรึกษาถึงวิธีการช่วยเหลือได้ โดยกรอก แบบฟอร์มความต้องการเบื้องต้น