นักจิตบำบัดของเรา

จิราวรรณ ธงสอาด  (แก้วตา)

ผู้ให้คำปรึกษา: บุคคล เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว LGBTQ+

ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ & ออนไลน์

ภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ระดับปานกลาง)

การศึกษา MS COUNSELLING PSYCHOLOGY, BA COMMUNICATION ARTS

ขึ้นทะเบียนกับสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย หมายเลข 23A0008

แก้วตาได้ร่วมงานกับลูกค้าหลากหลายวัยและหลากหลายความท้าทายในชีวิต ประสบการณ์ของเธอรวมถึงการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและสายด่วนสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล ความเครียด การบาดเจ็บ ความเศร้าโศก ความเห็นอกเห็นใจตนเอง และความยืดหยุ่น แก้วตามีความกระตือรือร้นในการแนะนำลูกค้าให้รู้จักวิธีเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองและใช้รูปแบบการบำบัดที่หลากหลาย เช่น CBT, Gestalt และ Satir เป้าหมายของเธอคือการให้ลูกค้าทำงานภายในเพื่อค่อยๆ ปล่อยให้ตัวเองประมวลผลอารมณ์และสร้างสัญชาตญาณส่วนบุคคลเพื่อรักษาและแยกตัวเองออกจากความเจ็บปวดและพบกับอิสระทางอารมณ์ตลอดไป